Organizační informace

Výuka a výcvik v autoškole se provádí dle zákona č.247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odobrné způsobilosti k řízení motorových vozidel
 
Předmětem výuky a výcviku žadatelů o řidičská oprávnění je získání potřebných teoretických a praktických znalostí, dovedností a návyků k řízení motorových vozidel v provozu na pozemních komunikacích.
 
  • Předměty teoretické výuky:

a) výuku předpisů o provozu vozidel,
b) výuku o ovládání a údržbě vozidla,
c) výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy,
d) výuku zdravotnické přípravy.

  • Předměty praktického výcviku:

a) výcvik v řízení vozidla,
b) výcvik praktické údržby vozidla,
c) praktický výcvik zdravotnické přípravy.
(učební osnova praktického výcviku je stanovena v příloze č.3 zákona č.247/2000 Sb.)

  • Rozsah výuky a výcviku je rozdělen podle druhu výuky a výcviku a podle jednotlivých skupin vozidel, pro které se výuka a výcvik provádí.
  • Obsah a rozsah jednotlivých druhů výuky a výcviku k získání řidičských oprávnění stanoví prováděcí předpis.

Délka kurzu
Délka kurzu se odvíjí od počtu hodin, které jsou stanoveny pro daný druh výcviku. (viz příloha č.3 zákona č.247/2000 Sb.)
Obvyklá délka kurzu pro skupinu B (osobní automobil) je 2 - 3 měsíce. V některých případech lze na přání žáka zajistit kurz intenzivní formou, kdy lze dobu výcviku zkrátit.

Ukončení výcviku
Váš výcvik je ukončen za podmínek, které jsou stanovené zákonem č. 247/2000 Sb.

Výuku a výcvik žadatele o řidičské oprávnění ukončí provozovatel autoškoly za předpokladu, že žadatel o řidičské oprávnění absolvoval minimální počet hodin výuky a výcviku stanovený učební osnovou pro příslušnou skupinu vozidel, popřípadě vyšší počet hodin dohodnutých mezi žadatelem o řidičské oprávnění a provozovatelem autoškoly, a má potřebné znalosti a dovednosti požadované pro zkoušku z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Pokud žadatel trvá na ukončení výuky a výcviku a na přihlášení ke zkoušce, ačkoli potřebné znalosti a dovednosti podle předchozí věty nemá, ukončí provozovatel autoškoly výuku a výcvik na základě jeho písemné žádosti; jde-li o osobu mladší 18 let, ukončí výuku a výcvik pouze s písemným souhlasem jejího zákonného zástupce.